تاریخ : پنجشنبه 10 مهر 1399
کد 111

آگهی مزایده مرحله اول (نوبت های اول و دوم)

شهرداری باسمنج در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری را بفروش برساند

                                  


شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 144-5 مورخه 1399/05/07 شورای اسلامی محترم شهر باسمنج تعداد 5 قطعه زمین با کاربری های مسکونی و تجاری را بر اساس قیمت پایه کارشناسی برابر مشخصات مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی بشرح ذیل بفروش برساند :
1- هر گاه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله به تفصیل در اسناد مزایده مندرج است .
4 - لذا داوطلبان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 1399/07/10لغایت تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 1399/08/03 به شهرداری باسمنج مراجعه نمایند .

                                                                                                                         علی حسین پور
                                                                                                                         شهردار باسمنج


لینک دریافت اسناد مزایده

 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 10 مهر 1399
  • ساعت 10