تاریخ : يکشنبه 18 آبان 1399
کد 113

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم اجاره پارکینگ مورخه 99/08/14

شهرداری باسمنج در نظر دارد یک قطعه پارکینگ (ساختمان قدیم شهرداری) بصورت اجاره واگذار نماید
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 33-5 مورخه 99/01/24 شورای اسلامی محترم شهر باسمنج یک قطعه پارکینگ ساختمان قدیم شهرداری مسیر ضلع جنوبی خیابان امام (ره) از مقابل درمانگاه باسمنج تا 200 متر مانده به آخر خیابان امام (ره) را به قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 50.000.000 ریال بصورت ماهانه از طریق مزایده عمومی بشرح ذیل بصورت اجاره به مدت یکساتل شمسی به افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید :

1- سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نام بانکی یا واریز به حساب جاری 7001240 شهرداری باسمنج به مبلغ 30.000.000 ریال .
2- هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
3 - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در شرایط شرکت در اسناد مزایده مندرج است .
5 - لذا داوطلبان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 99/08/15 لغایت 99/09/04 تا آخر وقت اداری روز سه شنبه به تاریخ 99/09/04 به شهرداری باسمنج مراجعه نمایند .

تاریخ انتشار مرحله اول (نوبت اول)  99/08/15

تاریخ انتشار مرحله اول (نوبت دوم) 99/08/22

برای دریافت اسناد مزایده از لینکهای زیر استقاده نمائید 

آگهی مزایده

شرایط مزایده

برگ پیشنهاد قیمت

کروکی محل پارکینگ
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 18 آبان 1399
  • ساعت 11