تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397
کد 29
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 51 مورخه 97/07/15 شورای اسلامی شهر باسمنج در مسیر ضلع جنوبی خیابان امام خمینی (ره) از مقابل درمانگاه باسمنج تا 200 متر مانده به اخر خیابان امام (ره) بعنوان پارک حاشیه (پارکبان) به قیمت کارشناسی 30.000.000 ریال بصورت ماهانه از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی بصورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نماید

دانلود آگهی مزایده عمومی پارکبان مورخه 97/09/21