تاریخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
کد 73

آگهی مناقصه عمومی امور خدمات شهری (تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز) 06-02-99

شهرداری باسمنج امور خدمات شهری (تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز) را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می نماید
شهرداری باسمنج در نظر دارد برابر دستور شماره 8484 مورخه 11-12-98 امور خدمات شهری (تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز) در محدوده شهر باسمنج را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها از طریق مناقصه و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید 

1 – مناقصه گران دارای صلاحیت پیمانکاری از اداره کار و امور اجتماعی می توانند در مناقصه شرکت نمایند .  
2- مبلغ براورد اولیه 19.113.382.000 ريال
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (تضمین فرآیند ارجاع کار) 960.000.000 ريال
ضمانت بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 7001240 نزد بانک شهر شعبه دروازه تهران بنام شهرداری باسمنج
4- فروش اسناد مناقصه از تاریخ 06-02-99 تا آخر وقت اداری مورخه 24-02-99 بصورت حضوری و در قبال ارائه رسید واریز مبلغ 500.000 ريال (غیر قابل استرداد) در وجه شهرداری باسمنج به حساب شماره 7001230 نزد بانک شهر شعبه دروازه تهران تحویل می گردد.
5- محل فروش اسناد مناقصه در شهرداری باسمنج روبروی 35 متری خیابان امام علی (ع) امور قراردادهای شهرداری باسمنج
6- پیشنهاد بایستی تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخه 24-02-99 به دبیرخانه شهرداری باسمنج تحویل گردد و پیشنهادات ارائه شده می بایست به مدت سه ماه معتبر باشد .
7- پیشنهادات واصله رأس ساعت 15 روز پنجشنبه مورخه 25-02-99 در محل ساختمان شهرداری باسمنج بازگشایی و بررسی خواهد شد.
8-  سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است
9- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری باسمنج خیابان امام علی (ع) روبروی میدان ولایت مراجعه و یا با تلفن 36342082 تماس حاصل نمایند .
10- لازم به ذکر است تاریخ اجرای عملیات فوق از تاریخ 01-03-1399 لغایت 31-02-1400 می باشد .

چاپ آگهی مرحله اول (نوبت اول )  مورخ    06-02-99
چاپ آگهی مرحله اول (نوبت دوم )  مورخ   14-02-99

                                                                                                                                                               سفیدی
                                                                                                                                                            شهردار باسمنج

 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
  • ساعت 10