تاریخ : جمعه 26 ارديبهشت 1399
کد 85

هیچ گناهکاری را نا امید مکن، چه بسیار گناهکاری که عاقبت به خیر گشته
و چه بسیار خوش کرداری که در پایان عمر تباه شده و جهنمی گشته است

« امام علی-ع»