تاریخ : پنجشنبه 10 مهر 1399
کد 112

آگهی مزایده مرحله اول (نوبت های اول و دوم) - فروش قطعه زمین مسکونی و تجاری

شهرداری باسمنج در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری را بفروش برساند

                                             

دریافت اسناد مزایده :


شرایط شرکت در مزایده

 

برگ ارائه پیشنهاد قیمت  

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 10 مهر 1399
  • ساعت 10