آرشیو آرشیومناقصات

شرایط شرکت در مناقصه عمومی پروژه تهیه و نصب تابلوهای معابر سطح شهر باسمنج - 08-07-97

(95)

شهرداری باسمنج در نظر دارد تهیه و نصب تابلوهای معابر سطح شهر باسمنج را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید

سه شنبه 10 مهر 1397

آگهی مناقصه عمومی تکمیل نمای گلزار شهدای شهر باسمنج مورخه 97/05/29

(103)

شهرداری باسمنج در نظر دارد تکمیل نمای گلزار شهدای شهر باسمنج را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

سه شنبه 6 شهريور 1397

شرایط مناقصه عمومی عملیات پروژه نام گذاری معابر سطح شهر مورخه 97/05/25

(95)

شهرداری باسمنج در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی عملیات پروژه نام گذاری معابر سطح شهر را طریق مناقصه عمومی به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید

سه شنبه 6 شهريور 1397

مزایده عرصه جهت احداث و راه اندازی شهربازی در پارک شهر باسمنج 97/05/27

(96)

شهرداری باسمنج در نظر دارد عرصه دو بلوک از پارک شهر را جه احداث و راه اندازی شهربازی به اجاره واگذار نماید

سه شنبه 6 شهريور 1397

شرایط شرکت در مناقصه عمومی پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری مورخه 97/05/07

(68)

شهرداری باسمنج در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی عملیات پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری باسمنج به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

سه شنبه 6 شهريور 1397

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول - تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری و تکمیل نمای گلزار شهدای باسمنج

(67)

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول - تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری و تکمیل نمای گلزار شهدای باسمنج

سه شنبه 23 مرداد 1397

مزایده عمومی اجاره پارکینگ شهرداری باسمنج [02-04-1397 جدید]

(106)

شهرداری باسمنج در نظر دارد از طریق مزایده عمومی پارکینگ عمومی شهرداری باسمنج به آدرس باسمنج - خیابان امام خمینی (ره) - محل سابق ساختمان شهرداری ، را بصورت اجاره واگذار نماید .

شنبه 2 تير 1397

مزایده عمومی پارکینگ شهرداری واقع در محل ساختمان قدیم شهرداری باسمنج

(162)

شهرداری باسمنج در نظر دارد یک قطعه پارکینگ واقع در محل قدیم ساختمان شهرداری را از طریق مزایده عمومی بصورت یکسال شمسی واگذار نماید

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397

مزایده فروش سه دستگاه خودرو سنگین

(452)

شهرداری باسمنج در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده سه دستگاه خودرو سنگین را به فروش برساند

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397

مزایده جایگاه CNG شهرداری باسمنج

(419)

شهرداری باسمنج در نظر دارد نسبت به واگذاری جایگاه CNG خود بصورت اجاره به مدت یکسال شمسی اقدام نماید

پنجشنبه 17 اسفند 1396